Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin (“Metin”) amacı, Veri Sorumlusu sıfatıyla Coral Seyahat A.Ş: (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan [www.coraltatil.com] internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit ederek, Veri Sahibi’ni  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatmak ve gereken durumlarda Veri Sahibi’nin rızasını temin etmektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, Veri Sahibi tarafından Site’nin kullanımı veya üyelik tesisi esnasında otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle Veri Sahibi’ne ait aşağıda sıralanan ve fakat bunlarla sınırlı olmayan kişisel verileri işbu Metin’de belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmekte olup, Rızaya Tabi İşlemeleri  Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde gerçekleştirmektedir.

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Olay Yönetimi Bilgisi

Pazarlama Bilgisi

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Metin ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme amacı

Veri Sahibi’ne ait kişisel veriler,  Şirket tarafından, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’in veya Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, Site üzerinden üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, Site’de sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi ile Site’ye üyelik halinde Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Site kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir; yasal mevzuatın öngördüğü koşullarda hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Şirket, işbu Metin ile Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda belirtilen hallerde kişisel verileri işlemekte ve aktarabilmekte olup, Rızaya Tabi İşlemeleri Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde gerçekleştirmektedir.

Rızaya Tabi İşlemeler

Veri Sahibi’ne ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlarda, Veri Sahibi’nin vereceği açık rıza doğrultusunda, Şirket tarafından, Veri Sahibi’ne yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Veri Sahibi’nin hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Şirket’e ait internet sitesi ile mobil uygulamaların işleyişinin geliştirilmesi ve Veri Sahibi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Şirket’in ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında işlenebilecek ve bu kapsamda Coral Seyahat A.Ş. ve grup şirketleri, Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri ve hizmet aldığı üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Veri Sahibi’nden Site’nin ziyaret edilmesi, üyelik oluşturulması ve Site’den yararlanılması esnasında elektronik ortamda otomatik yollarla elde edilmektedir. Elde edilen bu kişisel veriler işbu Metinde yer alan amaçlar ve Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Sahibi’nin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklara ilişkin talepler, Veri Sahibi tarafından Cumhuriyet Cad. Efser Han No:181/4 Harbiye - Şişli - İSTANBUL adresine yazılı olarak, info@coraltatil.com mail adresine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile emarketing@coraltatil.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket’in on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Metin’deki Değişiklikler

Şirket, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Peşin Fiyatına12 Taksit
  • Kredi Kartı ile Online Ödeme
  • EFT ve HAVALE ile Ödeme
  • Çağrı Merkezi ile Hızlı Ödeme
Yandex.Metrica